Stowarzyszenie polskich energetyków – oddział Warszawa

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest:

 1. Inicjowanie, propagowanie oraz prowadzenie badań w zakresie racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii i paliw,
 2. Opracowanie nowoczesnych – energooszczędnych – rozwiązań urządzeń i inwestycji
  energetycznych i ekonomicznych,
 3. Audyty energetyczne źródeł ciepła, sieci i instalacji cieplnych oraz obiektów budowlanych dla realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 4. Ekspertyzy dotyczące obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej od dostawców, obejmujące:
  –  analizę poboru mocy i  możliwości jej ograniczenia,
  –  analizę zużycia energii elektrycznej w funkcji czasu,
  –  analizę kompensacji energii biernej,
  –  symulację wielkości rachunków w różnych wariantach taryfowych,
  –  dobór właściwej taryfy.
 5. Analizy pracy sieci, instalacji i urządzeń energetycznych oraz doboru urządzeń racjonalizujących gospodarkę energetyczną zakładów w tym również  poprzez  wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.
  Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział Warszawa posiada zespoły audytorów, posiadających uprawnienia do opracowywania charakterystyk energetycznych obiektów budowlanych oraz organizuje kursy przygotowawcze do egzaminu w zakresie opracowania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
 6. Rozpowszechnianie wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach użytkowania paliw i energii,
 7. Prowadzenie doradztwa, rzeczoznawstwa i informacji naukowo technicznej,
 8. Opracowanie programów zaopatrzenia miast i gmin w en. elektryczną, cieplną i gazową,
 9. Projekty techniczno – budowlane w zakresie elektroenergetyki, ciepłownictwa i gazownictwa:
  – Weryfikację projektów technicznych w zakresie elektroenergetyki, ciepłownictwa i  gazownictwa,
  – Analizy techniczno – ekonomiczne przedsięwzięć energetycznych,
  – Instrukcje eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń energetycznych z uwzględnieniem organizacji bezpiecznego wykonywania robot stosownie do wymagań obowiązujących przepisów i norm,
  – Pomiary parametrów technicznych i bilansów energetycznych urządzeń i sieci zakładowych,
  – Taryfy dla energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych stosownie do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,
 10. przygotowanie i koordynowanie programów i przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego i jego racjonalnego wykorzystania:
  · inspirowanie i koordynacja regionalnej polityki energetycznej,
  · propagowanie przedsięwzięć sprzyjających oszczędności związanych z produkcją dystrybucją i konsumpcją energii,
  · inicjowanie i techniczna współ-koordynacja programów komunalnych i przemysłowych ukierunkowanych na efektywne wykorzystanie energii,
  · tworzenie struktur optymalnego zarządzania energią,
  · wdrażanie nowych technologii w zakresie:
  – ekologicznego spalania paliw z ograniczeniem emisji szkodliwych substancji powstałych w procesach energetycznych,
  – efektywnego użytkowania energii,
  – wykorzystania źródeł energii odnawialnej i niekonwencjonalnej,
  · prowadzenie doradztwa technicznego i informatycznego dotyczącego źródeł dofinansowania.
 11. Wszechstronne wsparcie w negocjacjach w zakresie energetyki,
 12. Wnioski do Prezesa URE dla podmiotów ubiegających się o uzyskanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucję energii elektrycznej i ciepła lub obrót paliwami płynnymi i gazowymi,
 13. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej obiektów budowlanych.

W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Oddział prowadzi szeroką działalność edukacyjną, organizując konferencje naukowo-techniczne, sympozja, narady, odczyty i spotkania specjalistyczne.Wysoko wykwalifikowana Kadra naukowo – techniczna zrzeszona przy SPE Oddział w Warszawie, przeprowadza specjalistyczne szkolenia z zakresu eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych.

Przy oddziale działa komisja kwalifikacyjna nr 595 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  która przeprowadza egzaminy w pełnym zakresie energetyki dla osób pracujących na stanowisku eksploatacji i dozoru:
Gr. 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne,
Gr. 2 – urządzenia wytwarzające, przesyłające i zużywające ciepło,
Gr. 3 – urządzenia, instalacje, sieci gazowe.

Współpracujemy z organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi w Polsce i na całym świecie, izbami gospodarczymi,  uczelniami wyższymi, szkołami oraz samorządami.

Adres siedziby:

02-457 Warszawa
ul. Czereśniowa 19B

NIP 113-20-32-339

Dane kontaktowe:

Ikonka koperty
speow@onet.pl