Przejdź do treści

Szkolenia

Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Warszawie prowadzi również szkolenia – konsultacje przygotowujące do przystąpienia do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją oraz dozorem instalacji, sieci i urządzeń energetycznych.

Druki do pobrania w siedzibie Stowarzyszenia lub w zakładce Wnioski.
Opłatę można wnieść na miejscu gotówką lub kartą (w siedzibie Stowarzyszenia) lub na konto nr: 90124060741111000050002706 (proszę dostarczyć potwierdzenie dokonania wpłaty przed egzaminem/szkoleniem).

KOSZT SZKOLENIA jednej osoby wraz z materiałami dla JEDNEJ  Z GRUP / Gr.1, Gr.2, Gr.3/ – kontakt telefoniczny.

KOSZT SZKOLENIA jednej osoby wraz z materiałami dla DWÓCH lub TRZECH Grup/ Gr1, Gr2, Gr3/ cena z rabatem Koszt egzaminu kwalifikacyjnego w 2023 roku to 349,00 zł od wniosku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych muszą spełnić następujące wymagania:


Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, wykazują się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie:

na stanowiskach dozoru:

 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii, prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisów dotyczących eksploatacji oraz wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 • przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska,
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem zasad udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasad dysponowania mocą urządzeń i instalacji przyłączonych do sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, montażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych.

na stanowiskach eksploatacji:

 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontów, napraw, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych,
 • zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska.

Egzamin przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego daną osobę prowadzącą eksploatację sieci, urządzeń i instalacji energetycznych.

Koszt egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska (Dz.U. poz. 1392 z dnia 1 lipca 2022 roku) wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za wniosek.

Komisje kwalifikacyjne przy SPE, powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki posiadają pełne uprawnienia w grupach I, II i III. Koszt szkolenia dla zorganizowanej grupy jest uzależniony od liczby szkolonych osób.  Dla większej ilości osób istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia wyjazdowego wraz z egzaminami (cena do uzgodnienia).

G r u p a 1. Urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 3. urządzenia instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
 5. urządzenia elektrotermiczne,
 6. urządzenia do elektrolizy,
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 8. elektryczna sieć trakcyjna,
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

DRUKI: 

Druki wniosków należy drukować dwustronnie na jednej kartce.

G r u p a 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW , wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW,
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW , wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW,
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW,
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW,
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9.

DRUKI:

Druki wniosków należy drukować dwustronnie na jednej kartce.

G r u p a 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki
  gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie,
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 4. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, punkty redukcyjne stacje gazowe,
 5. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 7. urządzenia i instalacje o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
 9. turbiny gazowe,
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

DRUKI:

Druki wniosków należy drukować dwustronnie na jednej kartce.

Koszt egzaminu kwalifikacyjnego w 2023 roku wynosi 349,00 złotych od wniosku.