Przejdź do treści

Prawo

Prawo Energetyczne:
Aktualny tekst Ustawy Prawo Energetyczne można znaleźć na stronach Urzędu Regulacji Energetyki lub Ministerstwa Gospodarki.

Prawo Budowlane:
Proszę skorzystać ze strony Ministerstwa Infrastruktury

Rozporządzenia:
Stwierdzanie kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych muszą spełnić następujące wymagania:


Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, wykazują się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie:

na stanowiskach dozoru:

 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii, prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisów dotyczących eksploatacji oraz wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 • przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska,
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem zasad udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasad dysponowania mocą urządzeń i instalacji przyłączonych do sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, montażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych.

na stanowiskach eksploatacji:

 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 • zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontów, napraw, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych,
 • zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska.

Egzamin przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego daną osobę prowadzącą eksploatację sieci, urządzeń i instalacji energetycznych.

Koszt egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska (Dz.U. poz. 1392 z dnia 1 lipca 2022 roku) wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za wniosek.

§ Komisje kwalifikacyjne przy SPE powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki posiadają pełne uprawnienia w grupach I, II i III.

Zobacz stronę