SZKOLENIA

Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Warszawie prowadzi również szkolenia – konsultacje przygotowujące do przystąpienia do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją oraz dozorem instalacji, sieci i urządzeń energetycznych.

Druki do pobrania w siedzibie Stowarzyszenia lub w zakładce Wnioski
Opłatę można wnieść na miejscu gotówką lub kartą (w siedzibie Stowarzyszenia) lub na konto nr: 90124060741111000050002706 (proszę dostarczyć potwierdzenie dokonania wpłaty przed egzaminem/szkoleniem)

KOSZT SZKOLENIA jednej osoby wraz z materiałami dla JEDNEJ  Z GRUP / Gr.1, Gr.2, Gr.3/ – kontakt telefoniczny.

KOSZT SZKOLENIA jednej osoby wraz z materiałami dla DWÓCH lub TRZECH Grup/ Gr1, Gr2, Gr3/ cena z rabatem

Koszt egzaminu kwalifikacyjnego w 2021 roku to 280,00 zł od wniosku.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i Polityki Społecznej z

 dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych muszą spełnić następujące wymagania:

Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci obejmujących znajomość:
przez osoby na stanowiskach dozoru:
– przepisów w zakresie przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz dysponowania mocą,
– przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy sieci, instalacji i urządzeń z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
– przepisów w zakresie eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń,
– przepisów dotyczących budowy sieci, urządzeń i instalacji oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te sieci, instalacje i urządzenia,
– przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
– zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia ruch urządzeń przyłączonych do sieci,
– zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
– zasad wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
przez osoby na stanowiskach eksploatacji:
– zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
– zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
– ogólnych zasad racjonalnej gospodarki energetycznej,
– warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
– zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
– instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia. Egzamin przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego osobę prowadzącą eksploatację lub dozór sieci, urządzeń i instalacji energetycznych.
Koszt egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. nr 89 z dnia 28 kwietnia 2003 roku, poz.828 z późniejszymi zmianami) wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za wniosek. Komisje kwalifikacyjne przy SPE, powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki posiadają pełne uprawnienia w grupach I, II i III.
Koszt szkolenia dla zorganizowanej grupy jest uzależniony od liczby szkolonych osób.  Dla większej ilości osób istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia wyjazdowego wraz z egzaminami (cena do uzgodnienia).
WNIOSKI:

G r u p a 1. Urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1)urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2)urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
3)urządzenia instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5) urządzenia elektrotermiczne
6) urządzenia do elektrolizy.
7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8) elektryczna sieć trakcyjna
9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9 

DRUKI: Wniosek wraz z podaniem Eksploatacja Grupa 1, Wniosek wraz z podaniem Dozór Grupa 1 

Druki wniosków należy drukować dwustronnie na jednej kartce.

G r u p a 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW , wraz z urządzeniami pomocniczymi
2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW
3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW , wraz z urządzeniami pomocniczymi
4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW.
6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
9) piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9

DRUKI: Wniosek wraz z podaniem Eksploatacja Grupa 2, Wniosek wraz z podaniem Dozór Grupa 2   

Druki wniosków należy drukować dwustronnie na jednej kartce.

G r u p a 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki
gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie.
3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, punkty redukcyjne stacje gazowe.
5) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu).
6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
7) urządzenia i instalacje o ciśnieniu powyżej 5 kPa..
8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
9) turbiny gazowe
10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

DRUKI: Wniosek wraz z podaniem Eksploatacja Grupa 3Wniosek wraz z podaniem Dozór Grupa 3

Druki wniosków należy drukować dwustronnie na jednej kartce.

Koszt egzaminu kwalifikacyjnego w 2021 roku wynosi 280,00 złotych od wniosku.