PRAWO

Energetyczne:
Aktualny tekst Ustawy Prawo Energetyczne można znaleźć na stronach Urzędu Regulacji Energetyki lub Ministerstwa Gospodarki

Budowlane:
Proszę skorzystać ze strony Ministerstwa Infrastruktury

Ropzporządzenia:
Stwierdzanie kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych muszą spełnić następujące wymagania:
Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci obejmujących znajomość:
przez osoby na stanowiskach dozoru:
– przepisów w zakresie przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz dysponowania mocą,
– przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy sieci, instalacji i urządzeń z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
– przepisów w zakresie eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń,
– przepisów dotyczących budowy sieci, urządzeń i instalacji oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te sieci, instalacje i urządzenia,
– przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
– zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia ruch urządzeń przyłączonych do sieci,
– zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
– zasad wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
przez osoby na stanowiskach eksploatacji:
– zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
– zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
– ogólnych zasad racjonalnej gospodarki energetycznej,
– warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
– zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
– instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia.
Egzamin przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego osobę prowadzącą eksploatację sieci, urządzeń i instalacji energetycznych.
Koszt egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. nr 89 z dnia 28 kwietnia 2003 roku, poz.828 z późniejszymi zmianami) wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za wniosek.
§ Komisje kwalifikacyjne przy SPE powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki posiadają pełne uprawnienia w grupach I, II i III.