SAM_5597SAM_5595
STOWARZYSZENIE POLSKICH ENERGETYKÓW
ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Czereśniowa 19B,
02-457 Warszawa
tel. centr. 22 228 21 30
tel. 662 106 198
fax 22 228 21 34
NIP: 113-20-32-339
REGON: 013124686
NR KONTA: 90 1240 6074 1111 0000 5000 2706

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest:

1. Inicjowanie, propagowanie oraz prowadzenie badań w zakresie racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii i paliw.
2. Opracowanie nowoczesnych – energooszczędnych – rozwiązań urządzeń i inwestycji
energetycznych i ekonomicznych.
3. Audyty energetyczne źródeł ciepła, sieci i instalacji cieplnych oraz obiektów budowlanych dla realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
4. Ekspertyzy dotyczące obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej od dostawców, obejmujące:
-  analizę poboru mocy i  możliwości jej ograniczenia,
-  analizę zużycia energii elektrycznej w funkcji czasu.
-  analizę kompensacji energii biernej,
-  symulację wielkości rachunków w różnych wariantach taryfowych,
-  dobór właściwej taryfy.
5.  Analizy pracy sieci, instalacji i urządzeń energetycznych oraz doboru urządzeń racjonalizujących gospodarkę energetyczną zakładów w tym również  poprzez  wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.
Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział Warszawa posiada zespoły audytorów, posiadających uprawnienia do opracowywania charakterystyk energetycznych obiektów budowlanych oraz organizuje kursy przygotowawcze do egzaminu w zakresie opracowania świadectw

6. Rozpowszechnianie wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach użytkowania paliw i energii.
7. Prowadzenie doradztwa, rzeczoznawstwa i informacji naukowo technicznej.
8. Opracowanie programów zaopatrzenia miast i gmin w en. elektryczną, cieplną i gazową.
9. Projekty techniczno – budowlane w zakresie elektroenergetyki, ciepłownictwa
i gazownictwa
- Weryfikację projektów technicznych w zakresie elektroenergetyki, ciepłownictwa
i  gazownictwa.

- Analizy techniczno – ekonomiczne przedsięwzięć energetycznych.
- Instrukcje eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń energetycznych z uwzględnieniem organizacji bezpiecznego wykonywania robot stosownie do wymagań obowiązujących przepisów i norm.
- Pomiary parametrów technicznych i bilansów energetycznych urządzeń i sieci zakładowych.
- Taryfy dla energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych stosownie do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
10. przygotowanie i koordynowanie programów i przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego i jego racjonalnego wykorzystania:
· inspirowanie i koordynacja regionalnej polityki energetycznej,
· propagowanie przedsięwzięć sprzyjających oszczędności związanych z produkcją dystrybucją i konsumpcją energii,
· inicjowanie i techniczna współ-koordynacja programów komunalnych i przemysłowych ukierunkowanych na efektywne wykorzystanie energii,
· tworzenie struktur optymalnego zarządzania energią,
· wdrażanie nowych technologii w zakresie:
- ekologicznego spalania paliw z ograniczeniem emisji szkodliwych substancji powstałych w procesach energetycznych,
- efektywnego użytkowania energii,
- wykorzystania źródeł energii odnawialnej i niekonwencjonalnej,
· prowadzenie doradztwa technicznego i informatycznego dotyczącego źródeł dofinansowania.
11. Wszechstronne wsparcie w negocjacjach w zakresie energetyki.
Wnioski do Prezesa URE dla podmiotów ubiegających się o uzyskanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucję energii elektrycznej i ciepła lub obrót paliwami płynnymi i gazowymi.

W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Oddział prowadzi szeroką działalność edukacyjną, organizując konferencje naukowo-techniczne, sympozja, narady, odczyty i spotkania specjalistyczne. 13. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej obiektów budowlanych.

Wysoko wykwalifikowana Kadra naukowo – techniczna zrzeszona w SPE Oddział Warszawa przeprowadza specjalistyczne szkolenia z zakresu eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych.
Przy oddziale działa komisja kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  która przeprowadza egzaminy
w pełnym zakresie energetyki dla osób pracujących na stanowisku eksploatacji i dozoru:
G1 – urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne,
G2 – urządzenia wytwarzające, przesyłające i zużywające ciepło
G3 – urządzenia, instalacje, sieci gazowe
charakterystyki energetycznej budynków.

Współpracujemy z organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi w Polsce i na całym świecie, izbami gospodarczymi,  uczelniami wyższymi, szkołami oraz samorządami.